अनुसूचीत जमातीच्या बचत गटांना मिळणार शेळी गट : 13 एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याची संधी

GADCHIROLI TODAY
गडचिरोली : सन 2014-15 या आर्थीक वर्षातील विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत Supply of Goat Units to women SHGs ( 10 Female + 1 Male ) ही योजना मंजुर असुन या योजने अंतर्गत अनुसूचित बचत गटाना 10 शेळी व 1 बोकड वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेतून गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयासाठी 33 लाभार्थ्याकरीता 48.66 लक्ष निश्चिीत करण्यात आले आहेत.
गडचिरोली प्रकल्प कार्यालया अतर्गत येणाऱ्या गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा, आरमोरी, कुरखेडा, वडसा व कोरची तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या बचत गटानी शेळी गट मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त अर्ज प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली येथे 13 एप्रिल पर्यत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या अटी व शर्ती
महिला बचत गट नोंदणीकृत दाखला हा अनुसूचित जमातीचा असावा. महिला बचत गटातील किमान एका सदस्याकडे 7/12 दाखला असणे आहे. शेळ्यांना पिण्याच्या पाणी उपलब्ध असल्याचा ग्रामसेवकांचा दाखला आवश्यक आहे. बचत गटातील सदस्य अथवा त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सदर योजनेचा लाभ यापुर्वी आदिवासी विकास किंवा इतर कोणत्याही शासकीय विभागामार्फत घेतलेला नाही. याबाबतचे सक्षम प्राधिकार/संबंधित ग्रामंपायतीचा ना हरकत दाखला जोडणे आवश्यक आहे. बचत गटास देण्यात आलेली शेळी गट युनिट लाभार्थीकडुन विक्री करता येणार नाही किंवा एकाच लाभधारक कुटुंबाकडे एकापेक्षा अधिक लाभधारकाचे पशु एकाच ठिकाणी संगोपित केली जाणार नाही. महिला बचत गटानी योजनेचा अटी व शर्तीनुसार रु 100/- मुद्रांकावर करारनामा करुन देणे बंधनकार राहिल. योजना राबविण्याचा ठिकाणी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजुर योजना सन 2014-15 अंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे या आशयाचा नामफलक लावणे बंधनकारक राहिल. असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे.